IS2016201576
Stute
Rotfalbe
* 2016


 

 

VV: mur fr Kvistum

V: Konsert fr Hofi

VM: Kantata fr Hofi

MV: roddur fr roddsstum

M: Ra fr Krholti

MM: rf fr Hlum