AT2011140533
Hengst
Fuchs
* 2011


 

 

VV: Sr fr Bakakotti

V: Hfingi vom Vindstadir

VM: kkadis fr Gari

MV: Eiur fr Oddhli

M: Ising fr Oddhli

MM: okkads fr Gari